PolishEnglishFrenchGermanGreekItalianJapaneseRussianTurkish
   
Text Size

Procedury pracy SSP nr 6 od 1 września 2020

(1 głos, średnia ocena: 2.00 na 5)

PROCEDURY PRACY
 Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni

od 1.09.2020

Organizacja zajęć w szkole

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Wejścia/wyjścia uczniów do budynku szkoły:

ul. Słowackiego:

 • Wejście główne: klasy 5 i 6
 • Wejście od parkingu: klasy 7 i 8
 • Wejście od osiedla: klasy 3 i 4

ul. Batorego:

 • Wejście główne: klasy Ia, Ib, Ic, Id i IIc
 • Wejście od strony boiska: oddziały przedszkolne A, C, D, IIa, IIb, IId, IIe.

Przed wejściem do budynku:

 • Wszystkie osoby wchodzące do szkoły są zobowiązane do zdezynfekowania rąk korzystając z dedykowanych do tego celu urządzeń zainstalowanych przy wejściach.
 • Należy stosować się do informacji pisemnych (instrukcji, zaleceń) zamieszczanych przy wejściach, na stronie internetowej szkoły i szkolnym FP, stosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących oraz pracowników szkoły.
 • Uczniowie są zobowiązani do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do szkoły,
 • Dopuszcza się możliwość wejścia rodzica/opiekuna w celu odebrania dziecka ze świetlicy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa:
 1. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 2. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 3. stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk.
 • Nauczyciele i inni pracownicy powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, bariery ochronne, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust).
 • Przebywanie w szkole osób z zewnątrz reguluje Zarządzenie nr 20 dyrektora SSP nr 6 we Wrześni z dnia 25 sierpnia 2020 r.
 • Szkoła zapewnia szybką, skuteczną komunikację z rodzicami/opiekunami ucznia poprzez wychowawców, innych nauczycieli, pielęgniarkę szkolną, sekretariat szkoły wykorzystując kontakt telefoniczny, komunikator e-dziennika, pocztę elektroniczną lub komunikatory społecznościowe.
 • Szkoła posiada termometry bezdotykowe. W przypadku podejrzenia niepokojących objawów wyznaczony pracownik dokonuje pomiaru temperatury.
 • Do pomiaru temperatury za pomocą termometru bezdotykowego upoważnieni są: pielęgniarka, nauczyciel, upoważniony pracownik szkoły.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostaje niezwłocznie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu:
 • ul. Słowackiego: sala 58 lub salkach korekcyjnych
 • ul. Batorego: sala 24.

przy zachowaniu min. 2 m odległości od innych osób, pracownik niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu.

Przerwy między lekcjami:

 • Uczniowie przebywający na przerwach w szkole zobowiązani są:

do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, mycie rąk, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu społecznego 1,5 m

 • Przebywania w pobliżu sal, w których odbywać będą zajęcia w swoim środowisku klasowym, grupie zajęciowej.
 • Przebywanie uczniów na boiskach w wyznaczonych poniżej strefach:

ul. Słowackiego:

 • Boisko wewnętrzne trawiaste - klasy 7
 • Boisko wewnętrzne utwardzone - klasy 4, 5
 • Boisko duże trawiaste - klasy 6 i 8
 • Boisko od strony osiedla - klasy 3

ul. Batorego:

 • Boisko duże - klasy I i oddziały przedszkolne
 • Boisko małe - klasy II

Sprzęt i wyposażenie obiektów szkolnych:

 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostają usunięte lub uniemożliwia się do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. Zgodnie z instrukcją dla pracowników obsługi szkoły.
 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. zachowując podczas przerw dystans społeczny.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

Regulamin korzystania z obiektów sportowych.

 • Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć techniki, plastyki, muzyki, należy czyścić lub dezynfekować.
 • Zasady korzystania z szatni:

ul. Słowackiego

 • uczniowie korzystają z przydzielonych szafek,
 • przed zajęciami wychowania fizycznego nauczyciele w zależności od liczebności grupy wyznaczają miejsce na przygotowanie się do zajęć

ul. Batorego

 • uczniowie korzystają z wyznaczonych szatni,
 • przed zajęciami wychowania fizycznego nauczyciele w zależności od liczebności grupy wyznaczają miejsce na przygotowanie się do zajęć
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicach szkolnych, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Zasady pracy świetlic szkolnych określa Regulamin świetlicy.
 • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej określa Regulamin stołówki
 • Uczniowie klas II korzystają ze stołówki przy ul. Słowackiego.
 • Podczas zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole obowiązują odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.
 • Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach określa Regulamin biblioteki
 • Zasady funkcjonowania gabinetu pielęgniarki szkolnej określa Regulamin funkcjonowania gabinetu.
 • Zapewnia się uczniom korzystanie z dystrybutorów wody pod nadzorem opiekuna.
 

Pobyt dziecka w świetlicy

(0 głosów, średnia ocena: 0 na 5)

Szanowni rodzice i opiekunowie!

W związku z organizowaniem pracy świetlicy, prosimy o pobranie ze strony internetowej szkoły (zakładka Świetlica) lub u wychowawcy Karty zgłoszenia. Wypełniona i podpisaną kartę prosimy przekazać wychowawcy klasy lub przesłać na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 2 września 2020 r.

   

Obiady szkolne

(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)

Zapraszamy do korzystania ze stołówki szkolnej

Regulamin i oświadczenie będzie do pobrania u wychowawcy klasy; w monitoringu (ul. Słowackiego) oraz na stronie internetowej szkoły (w zakładce Stołówka). Wypełnione i podpisane oświadczenie prosimy przekazać wychowawcy klasy lub przesłać na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 2 września 2020 r. Jednocześnie informujemy, ze korzystanie z obiadów jest możliwe tylko przez cały miesiąc (nie ma możliwości korzystania z obiadów w wybrane dni w tygodniu).

   

Bezpieczny powrót do szkoły

(0 głosów, średnia ocena: 0 na 5)

10zasad_rodzice10zasad_uczniowie

   

LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

(0 głosów, średnia ocena: 0 na 5)

Warszawa, 28 sierpnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele,

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

wkrótce rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół i swoich codziennych obowiązków. Decyzję o przywróceniu zajęć stacjonarnych podjęliśmy po wielu rozmowach i konsultacjach z ekspertami. Wspólnie ustaliliśmy, że edukacja, podobnie jak wiele innych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, powinna funkcjonować w sposób zbliżony do tego sprzed pandemii. Powrót dzieci do stacjonarnej nauki w szkołach zaplanowała również zdecydowana większość państw europejskich.

Kształcenie na odległość nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem, a najnowocześniejsze nawet technologie nie stworzą odpowiedniej przestrzeni do budowania trwałych relacji rówieśniczych. Przedłużająca się izolacja może w dalszej perspektywie przynieść wiele negatywnych skutków. Chodzi nie tylko o rozwój intelektualny i mniejszą efektywność procesu kształcenia na odległość, ale również o przygotowanie młodego człowieka do dorosłości, do życia w społeczeństwie, które w dużym stopniu kształtuje się w środowisku szkolnym.

Rozumiem obawy części rodziców i nauczycieli związane z powrotem do stacjonarnych zajęć w szkołach i placówkach oświatowych. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pracowników oraz dyrektorów, a także rodziców – to nasz priorytet. Dlatego też przygotowaliśmy odpowiednie regulacje prawne, wytyczne i zalecenia, które w przypadku większego zagrożenia epidemicznego pozwolą na wprowadzenie adekwatnych do danej sytuacji działań i środków. Stworzyliśmy elastyczne rozwiązania, takie jak możliwość realizowania nauczania w trybie mieszanym lub zdalnym zarówno dla całej szkoły, jak i poszczególnych oddziałów. Umożliwiliśmy także dyrektorom wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa na terenie danej placówki.

Stale współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym i na bieżąco reagujemy na sytuację. Wspieramy dyrektorów i organy prowadzące w przygotowaniach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Umożliwiamy dyrektorom zamówienie maseczek i płynów do dezynfekcji na potrzeby szkół. Przekażemy szkołom również termometry bezdotykowe. Środki te będą bezpłatnie dostarczane przez Ministerstwo Zdrowia.

Wszystkim nam zależy na bezpiecznym powrocie dzieci do szkół. Chcemy, aby uczyły się one razem z rówieśnikami, przy wsparciu ze strony nauczycieli i dyrektorów. Jestem przekonany, że wspólne, odpowiedzialne działania ograniczą ryzyko oraz pozwolą na funkcjonowanie szkół i placówek w tradycyjnej formule.

Nowy rok szkolny to, obok kwestii związanych z bezpieczeństwem, także nowe wyzwania edukacyjne i kierunki działania. Chcemy, aby nauka w szkole rozwijała umiejętności, które pozwolą młodym ludziom mierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata. Stąd nacisk na kształtowanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności u uczniów. Ważnym elementem edukacji powinno być także stałe rozwijanie kompetencji cyfrowych, w tym bezpieczne i efektywne korzystanie
z nowych technologii.

Szkoła odgrywa niezwykle istotną rolę w wychowaniu młodego człowieka – uczy szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego. Rok 2020 to rok wielu rocznic historycznych ważnych dla kształtowania polskiej tożsamości narodowej i pamięci zbiorowej. W maju świętowaliśmy 100. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II, a w sierpniu – 100. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Wkrótce obchody podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, a także kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Znajomość tych wydarzeń jest kluczowa zarówno dla patriotycznego wychowania młodego pokolenia, jak również dla lepszego i pełniejszego zrozumienia procesów, które dzieją się współcześnie. Chciałbym, aby te rocznice znalazły należne im miejsce w toku edukacji.

Nie możemy zapomnieć o wychowaniu uczniów nie tylko na dobrych obywateli, ale i po prostu dobrych ludzi. Kształtowanie właściwej postawy moralnej młodego pokolenia Polaków to także bardzo ważne zadanie szkoły.

U progu nowego roku szkolnego życzę wszystkim, aby był on spokojny i bezpieczny, a także obfitował w sukcesy edukacyjne oraz wychowawcze. Jestem przekonany, że wytrwałość w nauce i konsekwentne rozwijanie swoich talentów pozwoli uczniom osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce i w czerwcu przyszłego roku z dumą odebrać szkolne świadectwa.

 

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

   

Strona 9 z 256

Z życia szkoły

 • 11 listopada 11 listopada
  Przedstawiamy w ilustrowanej wersji zapis przygotowanej Akademii z okazji Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
  09 listopada 2020
  Czytaj więcej...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Wydarzenia sportowe

 • Siatkarskie boje w Mistrzostwach Wielkopolski i lidze Siatkarskie boje w Mistrzostwach Wielkopolski i lidze
  Siatkarki Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,OLIMP” Września działającego przy naszej szkole zakończyły pierwszą rundę eliminacyjną Mistrzostw Wielkopolski Młodziczek. Po rozegraniu trzech turniejów nasze siatkarki zajęły trzecie miejsce i w następnej rundzie rozgrywek będą walczyć o miejsca 17-32. W ostatnim turnieju rozegranym w minioną sobotę wygrały...
  17 listopada 2020
  Czytaj więcej...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Polska

godło

Informacje Covid-19

covid

Teams

teams

Uonet+ dziennik

baner_vulcan_1

Office 365

office-365-banner

Bezpieczny wypoczynek

bezpieczny

Uczymy programować!

Uczymy_programowa

Ubezpieczenie uczniów

znak_WIENER_Black

Lepsza Edukacja

rol2

Cybernauci

cybernauci

SKS

sks

Technologie z klasą

Technologie_z_klasa_120_x_240_IV-VI

Projekt z klasą

pion_JPG

Pilotaż programowania

l2_logo

Szkoła Promująca Zdrowie

LOGO

logo_wszpz

My Polacy

nbp

Mega Misja

megamisja

Code for green

CFR

Mistrzowie Kodowania

mistrzowie_kodowania

Scratch

Scratch2

Baltie

b3

CodeWeek

codeweekeu

Cyfrowa szkoła

logoCyfrowaSzkola

Gimnazjum nr 2

logo-szkolne-po-liftingu

Odzyskiwanie hasła - UONET+

baner_vulcan_2

Pierwsze logowanie

baner_vulcan_2

Deklaracja dostępności

BIP

logo_bip

NOVO Szkoła to pakiet nowoczesnych aplikacji, wykorzystujących w aktywny sposób Internet do zarządzania procesem edukacyjnym w szkołach i placówkach oświatowych.

Seminarium 2011 - sala WOK

Jeśli chcesz pomóc innym dzieciom, a nie wiesz jak. To proste. Wystarczy kliknąć na obrazku obok i przeczytać pojawiające się informacje.

Robot w Szkole Podstawowej nr 6

Partner naszej szkoły - Ordsall Junior School -> Ordsall Road, Retford, Notts DN22 7SL, tel. 0044/1777/702852

Kalendarz wydarzeń

<<  Września 2022  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Dane teleadresowe

Samorządowa Szkoła
Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni ul. Słowackiego 41
Główny Sekretariat
ul. Słowackiego 41, tel. 61 4360217
czynny poniedziałek - czwartek od 7.00 do 15.30, piątek 7.00 - 15.00;
Sekretariat ul. Batorego 8, tel. 61 4361663
czynny poniedziałek - piątek od 7.00 do 15.00.
Faks: 61 4366685
Reklama